Política de protecció de dades

El CAET-Centre d’arts escèniques de Terrassa, en consonància amb la política de protecció de dades de l’Ajuntament de Terrassa que tot seguit definim, es compromet a respectar la privadesa i confidencialitat de les vostres dades d’acord amb la Llei 15/99 de protecció de dades personals i normativa que la desenvolupi.-

1. Tractament de les dades

Només es recullen o capturen els noms, les adreces personals (de treball o electròniques), els números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar la persona usuària i, únicament, per als tràmits específics que així ho requereixin.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les quals es tingui accés com a conseqüència del registre de les comunicacions rebudes i les dades seran incorporades als fitxers adients creats.

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Finalment, l’Ajuntament de Terrassa garanteix que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

2. Cessions

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a la web del CAET no seran facilitades o comunicades a tercers en cap cas.

3. Consentiment

La sol·licitud d’informació mitjançant el portal implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de privadesa de dades de caràcter personal que manté l’Ajuntament de Terrassa.

La introducció i el registre de les dades de caràcter personal per part de la persona usuària comportarà l’acceptació i autorització expressa a l’Ajuntament per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i per al tractament necessari d’aquestes dades i, finalment, l’autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Atès que l’autorització de l’usuari/la usuària per al tractament indicat té caràcter voluntari, la persona usuària podrà revocar l’autorització aquí concedida, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

4. Drets i obligacions de les persones afectades

Les persones usuàries podran, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Aquests drets poden ser exercitats tant per l’usuari/la usuària com pel seu representant, mitjançant:

Sol·licitud escrita i signada presencialment a qualsevol dels punts d’informació municipal.

Correu postal a la següent adreça: CAET-Centre d’arts escèniques de Terrassa. Plaça Maragall, 2 08221 Terrassa

Formularis «Drets ARCO» de la Seu Electrònica:

Sol·licitud del dret d’Accés a dades personals

Sol·licitud del dret de Rectificació de dades personals

Sol·licitud del dret de Cancel·lació de dades personals

Sol·licitud del dret d’Oposició sobre dades personals

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari/la usuària, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat.

La sol·licitud haurà d’indicar clarament en l’assumpte: tutela de drets LOPD.

La persona usuària que faci servir els serveis oferts per la web del CAET haurà de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe. Per tant, no es podran donar dades inexactes o inexistents.

5. Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació facilitada per la persona usuària està regulada per la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i pels reglaments que la desenvolupen. Més informació a:

Agencia Española de Protección de Datos

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

6. Copyright i responsabilitats

El CAET-Centre d’arts escèniques de Terrassa manté aquesta web amb l’objectiu de facilitar l’accés a una informació municipal i no municipal actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se’ns assenyalin i demanem per això la col·laboració dels usuaris i usuàries de la nostra pàgina, que poden fer-nos arribar les seves aportacions i suggeriments a través de l’adreça caet@terrassa.cat

S’autoritza la reproducció dels continguts textuals i gràfics, excepte amb finalitats comercials, sempre que se citi la font. Els logos, escuts i altres elements de la imatge corporativa són propietat de diverses entitats i el seu ús s’autoritzarà des de les mateixes entitats, que s’hauran de contactar per a l’autorització.

Algunes pàgines d’aquesta web contenen referències o enllaços que apunten a webs d’altres organitzacions. El CAET-Centre d’arts escèniques de Terrassa no es responsabilitza ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquestes webs externes, ni dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’existència de qualsevol tipus de virus o un altre element que pogués produir alteracions en el sistema informàtic, ni tampoc dels danys i perjudicis que els mateixos puguin causar al maquinari o el programari dels usuaris.

L’Ajuntament de Terrassa no respon del mal funcionament del sistema quan aquest sigui degut a condicions tècniques o per causes de tercers.

Condicions generals d’ús del caet.cat

1. Condicions d’accés

S’aconsella a l’usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades a la web caet.cat cada cop que hi accedeixi, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació.

Mitjançant l’accés i ús a la web caet.cat la persona usuària manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de fer efectiu aquest accés.

L’accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ.

2. Condicions d’ús

La persona usuària es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts que allotjats a caet.cat, abstenint-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contraries a la bona fe i a l’ordre públic. En especial, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstancia personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge.

La difusió per Internet d’imatges o veus que facin identificables a terceres persones hauran de comptar amb el consentiment de l’afectat.

Finalment, l’usuari haurà d’abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

Com a conseqüència, el CAET-Centre d’arts escèniques de Terrassa es reserva el dret a excloure la persona usuària que incompleixi les condicions d’accés i ús al caet.cat, sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d’evitar les activitats i conductes descrites. Així mateix, es reserva el dret a treure qualsevol informació que no s’adeqüi a allò establert en aquestes «Condicions d’ús»

3. Objecte

Els objectius del portal caet.cat són:

Presentar de forma digitalitzada l’oferta de la temporada estable de teatre a Terrassa que l’Ajuntament, a través del CAET, ofereix a tots els ciutadans i ciutadanes.

Difondre les activitats i serveis oferts des del CAET

4. Xarxes socials

4.1. Objecte

Donar visibilitat i difusió de la temporada estable de teatre a Terrassa.

4.2. Tractament de dades de caràcter personal

En els serveis que es donin mitjançant eines com Facebook, Tuenti, Myspace, Twitter., etc, l’Ajuntament de Terrassa no recollirà ni farà cap tractament de les dades de caràcter personal. Aquestes dades restaran emmagatzemades en els servidors dels respectius serveis i es regiran per la seva pròpia política de privadesa.

4.3. Condicions d’ús

Tot allò establert en el punt 2 de les Condicions generals d’ús del caet.cat

No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones.

No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense els consentiment dels afectats.

4.4. Recomanacions a les persones usuàries

Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privadesa de la xarxa social en el moment de registrar-se.

Aprengui les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.

Configuri adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari en la xarxa social.

No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.

Tingui cura amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.

No ofereixi dades de tercers en el seu espai sense el previ consentiment d’aquests.